Agni Fire Doors B.V.

Productie, verkoop en service.

Neem contact met ons op

Agni Fire Doors B.V.
De Amert 309
5462 GH Veghel
Nederland

Tel: +31 (0)413 350111
Fax: +31 (0)413 355479
E-mail: info@agnifiredoors.nl


Agni Fire Doors is uw producent in branddeuren en rolluiken

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van zaken en uitvoering van
werkzaamheden door Agni Fire Doors te Veghel (Nederland).


Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle opdrachten van Agni Fire Doors (hierna te
noemen A.F.D.) tot verkoop en levering door A.F.D. van zaken en uitvoering door A.F.D. van
werkzaamheden en op alle overeenkomsten terzake.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer (hierna afnemer) van A.F.D. wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op een van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze door A.F.D. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Offertes.

2.1 Alle offertes, daaronder begrepen de eventueel toegevoegde bijlagen, en prijsopgaven van A.F.D. zijn
vrijblijvend. Aanvaarding van bestellingen geschiedt middels schriftelijke opdrachtbevestiging door A.F.D.

2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, zijn in catalogi, brochures, werktekeningen, schema’s, maat- en
gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen slechts verbindend voor A.F.D.
indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Overeenkomst.

3.1 Een overeenkomst met A.F.D. komt niet eerder tot stand dan nadat A.F.D., in een schriftelijke
orderbevestiging, de order van de afnemer heeft geaccepteerd.

3.2 De overeenkomst komt tot stand op de dag dat A.F.D. het contract heeft ondertekend.

3.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor A.F.D. slechts verbindend indien en voor zover deze
schriftelijk door A.F.D. zijn geaccepteerd.

3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met A.F.D. medewerkers binden A.F.D. niet dan nadat en
voor zover zij door A.F.D. schriftelijk worden bevestigd.

3.5 De afnemer dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van
A.F.D. zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan A.F.D. kenbaar te maken, bij gebreke waarvan hij
zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

Artikel 4. Prijzen.

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door A.F.D. opgegeven of met A.F.D.
overeengekomen prijzen af fabriek, derhalve exclusief BTW, verzend- en vrachtkosten, kosten van
verzekering en exclusief eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, dan wel andere
heffingen.

4.2 Door A.F.D. opgegeven of met A.F.D. overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de
offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij A.F.D. bekende uitvoeringsomstandigheden
bij afnemer en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging
kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en
grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop A.F.D. haar verkoopprijs heeft gebaseerd,
worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft A.F.D. het recht de verhoging aan
de afnemer door te berekenen.

4.3 A.F.D. is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook
indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is
overeengekomen. De toepasselijkheid van art. 7a:1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.

4.4 De prijzen van A.F.D. zijn er voorts op gebaseerd dat installatie op vooraf overeengekomen datum en
zonder stagnatie kan plaatsvinden.

Artikel 5. Verpakking.

5.1 Verpakking voor verzending van producten binnen Nederland wordt door A.F.D. verzorgd en is in de
verkoopprijs begrepen, zulks op de voor A.F.D. voordeligste wijze.

5.2 Indien door de afnemer afwijkende verpakking wordt verlangd, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Uitvoering.

6.1 Catalogi en prospectussen en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten, gewichtsopgaven en
dergelijke gegevens zijn vrijblijvend.

6.2 Specificaties, zoals deze voorkomen op de gegevensbladen van A.F.D., zijn aan wijzigingen onderhevig,
zonder dat A.F.D. hiervan vooraf melding behoeft te doen en binden haar niet.

6.3 A.F.D. is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers voor de installatie of reparatie in te zetten,
zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de afnemer.

6.4 Indien is overeengekomen dat A.F.D. de installatie van de te leveren producten zal verzorgen dienen
vooraf door, en voor rekening van, de afnemer en, volgens de instructie van A.F.D., de noodzakelijke
voorzieningen te worden getroffen. Door A.F.D. gemaakte kosten, ten gevolge van het niet juist opvolgen
van voornoemde instructie, zullen door A.F.D. aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Levering.

7.1 De door A.F.D. te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij door de afnemer of door een gemachtigde
namens de afnemer in ontvangst zijn genomen.

7.2 De tussen A.F.D. en de afnemer overeengekomen levertijd gaat in, nadat over alle technische details
overeenstemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, en de door de afnemer ondertekende
opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen.

7.3 Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op nietnakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

7.4 De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.

7.5 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze te
zijner beschikking, voor zijn eigen rekening en risico.

7.6 A.F.D. heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

7.7 Voor overschrijding van de levertijd aanvaart A.F.D. geen enkele aansprakelijkheid en overschrijding geeft derhalve geen recht op schadevergoeding, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders is bedongen.

Artikel 8. Verzending.

8.1 Verzending van de zaken komt in beginsel voor rekening van de afnemer. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen dat de kosten van verzending voor rekening van A.F.D. komen, geschiedt zulks op de
voor haar voordeligste wijze en datum. Indien op verzoek van de afnemer en andere wijze van verzending
wordt gevolgd, komen eventuele meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 9. Risico en eigendomsovergang.

9.1 Het risico voor door A.F.D. te leveren zaken is voor de afnemer, vanaf het moment dat die zaken als
geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 7.1.

9.2 Alle door A.F.D. geleverde zaken blijven eigendom van A.F.D. tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen A.F.D. in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 10. Betaling.

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, op een door A.F.D. aan te geven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 A.F.D. is te allen tijde gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvullende) zekerheden te verlangen van de afnemer voor het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

10.3 De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

10.4 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van A.F.D. op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij over de verschuldigde bedragen aan A.F.D. een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal worden gerekend.

10.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vordering op de afnemer, voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 10% van de hoofdsom,
vermeerderd met rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting te bedragen, onverminderd
het recht van A.F.D. , om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen.

10.6 In geval van geschillen, hetzij over het aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag, hetzij over de
deugdelijkheid van het geleverde, is de afnemer op eerste betreffende verzoek gehouden zekerheid te
stellen voor de volledige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, vermeerderd met de rente en kosten
door middel van een ten gunste van A.F.D. af te geven bankgarantie.

Artikel 11. Overmacht.

11.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van A.F.D., zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagde of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, import- en
exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën,
mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.

11.2 Indien A.F.D. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 12. Garantie.

12.1 A.F.D. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verwerkte materialen en voor de juiste installatie van haar producten, zij het dat de garantie uitsluitend bestaat uit de verplichting tot vervanging of reparatie van het geleverd product, zulks te harer beoordeling en gedurende de in de opdracht overeengekomen garantietermijn.

12.2 Ieder recht op garantie vervalt, indien:
- de zaken zijn veranderd of bewerkt door de afnemer of door derden;
- de door A.F.D. gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag plaatsing etc. van de
geleverde zaken niet exact zijn opgevolgd:
- de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;
- klachten omtrent functionering of verborgen gebreken A.F.D. niet binnen de garantietermijn hebben
bereikt;
- de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

12.3 A.F.D. is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van de order, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door A.F.D. geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatendheid van de zijde van A.F.D.

12.4 Afnemers verbinden zich A.F.D. te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend
zouden kunnen maken, met betrekking tot door A.F.D. geleverde en/of geïnstalleerde goederen.

12.5 Indien A.F.D. ter plaatse aard en omvang van een schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan
verbonden kosten aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

Artikel 13. Reclames.

13.1 Reclames betreffende uitvoering van de door A.F.D. verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens A.F.D. vervalt.

13.2 Reclames terzake van beschadiging van de door A.F.D. geleverde zaken dienen op de vrachtbrief te
worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan A.F.D. te worden bevestigd, bij gebreke
waarvan elke aanspraak jegens A.F.D. vervalt.

13.3 Reclames ter zake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in de opdracht genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende grief te geschieden binnen 8 dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en leveringsbonnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens A.F.D. vervalt.

13.4 De door A.F.D. aan de afnemer gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij daartegen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd.

13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

13.6 A.F.D. dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.

13.7 Retourzendingen van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van A.F.D.
Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, en dient A.F.D. binnen 30 dagen van
goedkeuring te bereiken, tenzij anders is overeengekomen.

13.8 Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan A.F.D. te harer keuze de onderdelen of zaken,
waarop de reclame betrekking heeft repareren of vervangen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

14.1 De aansprakelijkheid van A.F.D. voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en
uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven
garantie.

14.2 A.F.D. is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van A.F.D. voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten.

14.3 Behoudens opzet van A.F.D. is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds
uitgesloten.

14.4 In alle gevallen waarin A.F.D. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn
dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden,
waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een
verzekering van A.F.D., het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake word uitgekeerd.

14.5 De werknemers van A.F.D. of door A.F.D. voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen
verweermiddelen als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

14.6 Iedere vordering tegen A.F.D. vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de
vordering.

14.7 De afnemer zal A.F.D., haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door A.F.D. van de overeenkomst in zoverre de aanspraken meer of anders zijn dan die welke de afnemer toekomen jegens A.F.D.

14.8 Indien niet binnen één jaar na montage een onderhoudscontract is aangegaan, komen alle
aansprakelijkheden en verleende rechten van A.F.D. jegens afnemer te vervallen.

Artikel 15. Ontbinden/Annulering.

15.1 Indien en zodra de afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is A.F.D. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de
overeenkomst, zonder ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke
ingang te ontbinden en vergoeden van kosten, schade en interest te vorderen.

15.2 Een eventuele annulering door de afnemer van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk kan
slechts geschieden na schriftelijke instemming van A.F.D. Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld,
is de afnemer aan A.F.D. verschuldigd:
a) de verkoopprijs van de op het moment van annulering gerede producten;
b) de door A.F.D. gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele
order, ten aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

Artikel 16. Rechten van industriële en commerciële eigendom.

16.1 Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van A.F.D. en mogen behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van A.F.D. niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt,
geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten
van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten.

16.2 Aanvrager, koper en/of opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade, welke A.F.D. lijdt en/of zal lijden
tengevolge van overtreding van het hierboven in dit lid omschreven verbod. De hierboven genoemde
bescheiden moeten op eerste aanvrage aan A.F.D. worden teruggegeven.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht.

17.1 Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht middels arbitrage door een door beide partijen in onderling overleg aan te wijzen arbiter, te houden in ’S HERTOGENBOSCH
overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd een arbiter te benoemen
op verzoek van een der partijen.

17.2 Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

Contact & Route


Agni Fire Doors B.V.
De Amert 309
5462 GH Veghel
Nederland
T: +31 (0) 413 350111
F: +31 (0) 413 355479
info@agnifiredoors.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor storingen 24/7 bereikbaar.

Bel mij terug


Contact met ons opnemen maar het komt nu niet zo goed uit? Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u terug op een voor uw geschikt moment: